Jaunumi

2020.03.10 11:51

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTISTU - STUDENTU DUĀLĀS KARJERAS VADLĪNIJAS

Augstu sasniegumu sportistu – studentu duālās karjeras vadlīnijas
Sportisti ar augstāko izglītību ir liela vērtība mūsdienu sabiedrībā. Ieguldījums jaunu,
apdāvinātu augstu sasniegumu sportistu izglītībā un pienācīgu apstākļu veicināšana ir izšķirīgi
noturīgai sporta attīstībai visos līmeņos. Īpaši jāuzsver, ka jaunu, apdāvinātu sportistu izglītības
sistēmai jābūt visiem pieejamai.
Pirms gada Latvijas Universitāte (LU) uzsāka ERASMUS + projekta “More than gold”
(MTG) īstenošanu, kura laikā tiek izstrādātas vadlīnijas valstiskam līmenim duālās sporta
karjeras atbalstam, ko plānots iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā. Projekta laikā tiek
izstrādāts metodiskais materiāls augstskolām, ko tās varēs izmantot kā ierosinošu materiālu
augstu sasniegumu sportistu duālās karjeras veidošanai.
Projektā piedalās 6 valstis: Latvijas Universitāte ir projekta vadošais partneris, savukārt,
partneru konsorciju veido Alexandru Ioan Cuza universitāte (Rumānija), Catolica San Antonio
de Murcia universitāte (Spānija), Coimbra universitāte (Portugāle), Universitāte degli Studi "G.
d'Annunzio" Chieti – Pescara (Itālija) un nevalstiskā organizācija “The European Athlete as
Student” (Malta).
Daudzās Eiropas valstīs duālā karjera joprojām ir ļoti agrīnā stadijā (Amsterdamas Lietišķo
zinātņu universitāte et al., 2016), ES dalībvalstis profesionālo sportu un izglītību bieži uzskata
par atšķirīgu un atsevišķu karjeru (Aquilina & Henry, 2010). Neskatoties uz Eiropas
pamatnostādnēm par sportistu duālo karjeru (Eiropas Komisija, 2012), augstākās izglītības
iestādes iesaka atbalstīt augstu sasniegumu sportistu duālo karjeru, jo daudziem Eiropas
sportistiem ir jāizšķiras par labu izglītībai vai sportam.
Jāatzīmē arī pozitīvā tendence Eiropas duālās karjeras attīstībā (Guidotti, Cortis &
Capranica, 2015; Stambulova & Wylleman, 2019). Vairākās valstīs, Spānijā, Nīderlandē, Vācijā
u.c., duālās karjeras aktivitātes un pakalpojumi tiek īstenoti gan vidusskolu, gan universitāšu
līmenī.
Projekta gaitā partneri ir veikušu augstu sasniegumu sportistu – studentu aptauju, kas tika
organizēta kā anketēšana un daļēji strukturēta intervija. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir
augstu sasniegumu sportistu attieksme pret izglītību, sportu, kādu atbalstu viņi saņem un kāds
būtu nepieciešams, lai projekta MTG ietvaros varētu izstrādāt duālās karjeras vadlīnijas
nacionālajā līmenī.
Pētījuma noslēgumā apkopotas galvenās sportistu atziņas:
- visās augstskolās nepieciešams izveidot duālās karjeras atbalsta centrus ar visiem
iekļaujošajiem pasākumiem, piemēram elastīgi mācību un treniņu grafiki, pielāgota mācību
programma, e-apmācība, telpu un sporta pakalpojumu izmantošana un sociālā atbalsta
pakalpojumi;
- augstskolām sekmēt sadarbību ar sporta skolām, klubiem, vispārizglītojošajām mācību
iestādēm, lai sekmētu sistemātisku izglītības nodrošināšanu augstākajā līmenī;
- augstu sasniegumu sportistiem jābūt savam mentoram / tutoram, šajā kontekstā domājot gan
pasniedzēju, gan studentu;
- jāizveido elastīgs eksāmenu, semināru un termiņu grafiks;
- būtu labi, ja augstskolās izveidotu sportistu slavas zāli un ieviestu sportistu stipendijas.
Pēc aptaujas datu analīzes, visās projekta partnervalstīs tika organizēti diskusiju semināri
ar iesaistīto ministriju, sporta federāciju, augstskolu pārstāvjiem.
Dalībvalstu akadēmiskās izglītības Eiropas ekspertu sadarbībā tika analizēti priekšlikumi,
lai izstrādātu vadlīnijas augstākās izglītības iestādēm, kas vēlas īstenot savu duālās karjeras
politiku un pakalpojumus augstu sasniegumu sportistu augstākajā izglītībā.
Metodika ietvēra nacionālās situācijas analīzi augstākajā izglītībā un atbalsta tipoloģiju
augstu sasniegumu sportistiem. Tika ņemti vērā šādi faktori:
• finansiāls atbalsts (piemēram, stipendija, mācību maksa, alga);
• loģistikas atbalsts (piemēram, izmitināšana, sporta iespējas, mācību iestādes, transports);
• atbalsts (piemēram, akadēmiskais personāls, mentors, treneris, veselības aprūpe, psiholoģiskā
labklājība);
• akadēmiskais atbalsts (piemēram, akadēmiskā elastība, individuālais mācību plāns, tālmācība /
e-studijas, digitālais portfolio);
• sociālais atbalsts (piemēram, vecāki, brāļi un māsas, skolas biedri, komandas biedri, docētāji,
treneri, plašsaziņas līdzekļi);
• cits atbalsts (piemēram, duālās karjeras atbalsta centrs, sporta un akadēmiskās balvas, duālās
karjeras kvotas, tiesību akti par duālās karjeras atbilstību).
Tādējādi tiek ierosināti ieteikumi Eiropas augstākās izglītības iestādēm duālās karjeras
programmu / pakalpojumu atbalstam reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī:
• Īpašas stipendiju shēmas pieņemšana, lai atbalstītu studentu un sportistu izglītību. Stipendiju
piešķir, pamatojoties uz akadēmiskiem un / vai sportiskiem nopelniem.
• Atteikties no mācību maksas par izglītības un / vai sporta pakalpojumiem.
• Īpašu nodokļu atvieglojumu pieņemšana.
• Finansiāls atbalsts dalībai sacensībās.
• Izmitināšanas iespējas, kas atrodas netālu no izglītības un sporta bāzes. Duālās karjeras
infrastruktūrai jābūt pēc iespējas tuvāk.
• Regulāri organizēt duāla karjeras mācības/ seminārus treneriem, docētājiem, treneriem, kuras
pamatā ir integrācijas, individualitātes un proaktivitātes teorētiskie principi;
• Noslēgt līgumu starp sportistu studentu un augstāko mācību iestādi par individuālo studiju
plānu.
• Īstenot tālmācību / e-studijas, kas saskaņotas ar sporta organizācijām.
• Netradicionālas mācību stratēģijas digitālā portfolio izstrāde;
• Izvēles studiju kursu kredītpunktu (KP/ ECTS) nodrošināšana, sportistiem ilgstoši atrodoties
sacensībās vai treniņa nometnēs.
Projekta turpmākajā gaitā tiks iepazīstinātas augstākās izglītības iestādes ar duālās karjeras
ieteikumiem un tiks sniegta atgriezeniskā saite vadlīniju pilnveidei.
Projekts ilgs 2 gadus, un to līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus + Sport.
https://morethangold.eu/projects

Sportisti ar augstāko izglītību ir liela vērtība mūsdienu sabiedrībā. Ieguldījums jaunu,apdāvinātu augstu sasniegumu sportistu izglītībā un pienācīgu apstākļu veicināšana ir izšķirīginoturīgai sporta attīstībai visos līmeņos. Īpaši jāuzsver, ka jaunu, apdāvinātu sportistu izglītībassistēmai jābūt visiem pieejamai.

Pirms gada Latvijas Universitāte (LU) uzsāka ERASMUS + projekta “More than gold”(MTG) īstenošanu, kura laikā tiek izstrādātas vadlīnijas valstiskam līmenim duālās sportakarjeras atbalstam, ko plānots iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā. Projekta laikā tiekizstrādāts metodiskais materiāls augstskolām, ko tās varēs izmantot kā ierosinošu materiāluaugstu sasniegumu sportistu duālās karjeras veidošanai.

Projektā piedalās 6 valstis: Latvijas Universitāte ir projekta vadošais partneris, savukārt,partneru konsorciju veido Alexandru Ioan Cuza universitāte (Rumānija), Catolica San Antoniode Murcia universitāte (Spānija), Coimbra universitāte (Portugāle), Universitāte degli Studi "G.d'Annunzio'' Chieti – Pescara (Itālija) un nevalstiskā organizācija “The European Athlete asStudent” (Malta).

Daudzās Eiropas valstīs duālā karjera joprojām ir ļoti agrīnā stadijā (Amsterdamas Lietišķozinātņu universitāte et al., 2016), ES dalībvalstis profesionālo sportu un izglītību bieži uzskatapar atšķirīgu un atsevišķu karjeru (Aquilina & Henry, 2010). Neskatoties uz Eiropaspamatnostādnēm par sportistu duālo karjeru (Eiropas Komisija, 2012), augstākās izglītībasiestādes iesaka atbalstīt augstu sasniegumu sportistu duālo karjeru, jo daudziem Eiropassportistiem ir jāizšķiras par labu izglītībai vai sportam.

Jāatzīmē arī pozitīvā tendence Eiropas duālās karjeras attīstībā (Guidotti, Cortis &Capranica, 2015; Stambulova & Wylleman, 2019). Vairākās valstīs, Spānijā, Nīderlandē, Vācijāu.c., duālās karjeras aktivitātes un pakalpojumi tiek īstenoti gan vidusskolu, gan universitāšulīmenī.

Projekta gaitā partneri ir veikušu augstu sasniegumu sportistu – studentu aptauju, kas tikaorganizēta kā anketēšana un daļēji strukturēta intervija. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda iraugstu sasniegumu sportistu attieksme pret izglītību, sportu, kādu atbalstu viņi saņem un kādsbūtu nepieciešams, lai projekta MTG ietvaros varētu izstrādāt duālās karjeras vadlīnijasnacionālajā līmenī.

Pētījuma noslēgumā apkopotas galvenās sportistu atziņas:

 

Pēc aptaujas datu analīzes, visās projekta partnervalstīs tika organizēti diskusiju semināriar iesaistīto ministriju, sporta federāciju, augstskolu pārstāvjiem.Dalībvalstu akadēmiskās izglītības Eiropas ekspertu sadarbībā tika analizēti priekšlikumi,lai izstrādātu vadlīnijas augstākās izglītības iestādēm, kas vēlas īstenot savu duālās karjeraspolitiku un pakalpojumus augstu sasniegumu sportistu augstākajā izglītībā.Metodika ietvēra nacionālās situācijas analīzi augstākajā izglītībā un atbalsta tipoloģijuaugstu sasniegumu sportistiem.

Tika ņemti vērā šādi faktori:

 

Tādējādi tiek ierosināti ieteikumi Eiropas augstākās izglītības iestādēm duālās karjerasprogrammu / pakalpojumu atbalstam reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī:

Projekta turpmākajā gaitā tiks iepazīstinātas augstākās izglītības iestādes ar duālās karjerasieteikumiem un tiks sniegta atgriezeniskā saite vadlīniju pilnveidei.Projekts ilgs 2 gadus, un to līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus + Sport. https://morethangold.eu/projects/ 

Informāciju sagatavojas : LASS Valdes loceklis Ilvis Ābeļkalns

« Atpakaļ